آمریت منابع بشری

مدیریت منابع بشری مؤسسه تحصیلات عالی حکمت از نظر ساختار تشکیلاتی زیر مجموعه معاونت اداری و مالی می¬باشد که و ظایف و مسؤلیت های ذیل راه عهده دارد.

مسئولیت ها و وظایف به صورت کلی:
1) تهیه و تنظیم شرح شغل و لایحه وظایف
2) تهیه و تنظیم دستورالعمل ها و فرایندهای مرتبط با استخدام، آموزش، ارزیابی عملکرد پرسنل، معاشات و سایر فرایندهای مرتبط با منابع انسانی و پرسنل
3) انجام فعالیت های مرتبط با برنامه ریزی نیروی انسانی، استخدام، نیازسنجی آموزشی، آموزش ، ارزیابی عملکرد پرسنل
4) تهیه قراردادهای کاری با پرسنل
5) تهیه گزارش های ماهیانه معاشات پرسنل

اهداف:
با توجه به برنامه استراتژیک و تفکیک و ظایف و مسؤلیت های بخش های اداری مدیریت منابع بشری اهداف ذیل را در طی یک سال آینده تعقیب می¬نماید.
1. تحلیل بخش اداری دانشگاه
2. تدوین شرح شغل کارمندان شعبات دانشگاه
3. تدوین لوایح و طرزالعمل¬های استخدا، مرخصی٬ حضور وغیاب٬ اضافه کاری
4. تدوین لایحه سیستم نظارتی بر عملکرد اساتید و کارمندان
5. شناسایی و تدوین شاخص¬ها جهت ارزیابی عملکرد اساتید و کارمندان
6. برنامه ریزی برگزاری ورکشاب¬ها جهت ارتقای ظرفیت کارمندان
7. تدوین برنامه استراتژیک مدیریت منابع بشری
8. تدوین فرمت¬های اداری
9. مطالعه ساختار تشکیلاتی
10. معیاری سازی سیستم فایل بندی مدیریت منابع بشری
11. تهیه کتاب راهنمایی مدیریت منابع بشری (HR Manual)