معاونیت علمی

معاونت علمی در سازمان مرکزی مؤسسه موقعیت داشته و مسئولیت رسیدگی به امور آموزشی و اجرايی مربوط را در سطح دانشگاه؛ اعم از مرکز و شعبات بر عهده دارد. اين معاونت برای رسیدگی بهتر به وظايف خود دارای واحدهای علمی, اجرايی و کمیته‌های خاص به اين قرار می‌باشد:

الف. واحدهای علمی مرتبط با معاونت تدريسی را دانشکده‌ها و شعبه‌ها تشکیل می‌دهند که در حال حاضر، مؤسسه تحصیلات عالی حکمت دارای شعبه مرکزی و دو دانشکده می‌باشد. شعبه‌های دانشگاه عبارتند از:
• شعبه مرکزی متشکل از دو دانشکده (حقوق و علوم سیاسی و شرعیات و علوم اسلامی).

ب. واحدهای اجرايی مستقر در سازمان مرکزی دانشگاه که با نظارت مستقیم معاون تدريسی انجام وظیفه می‌کنند, عبارتند از:
1. دفتر معاون علمی
2. معاونیت امور محصلان
3. آمريت پلان و پالیسی
4. آمريت امور اساتید
5. آمريت جندر

ج. شوراها و کمیته‌های خاص که با رياست معاون علمی تشکیل جلسه داده و انجام وظیفه می‌کنند, عبارتند از:
1. شورای علمی
2. کمیته تضمین کیفیت
3. کمیته نصاب تحصیلی
4. کمیته امتحانات
5. کمیته کنکور

شخصي به حیث معاون تدریسي تعیین می شود که حداقل داراي درجه تحصیلي دکتري و تجربه آکادمیک و اداري کافي بوده از اعضاي هیأت علمي دانشگاه باشد.

وظایف معاون علمی

• انجام وظایف رئیس دانشگاه در غیاب وي.
• رهبري و پیشبرد امور تدریسي و محصلان.
• اجراآت لازم در مورد ‌تقرر, ترفیع و انفکاک اعضاي کادر علمي و استخدام استادان خارج کادر و ارائه آن به رییس دانشگاه جهت طرح در شوراي عالي جهت تصمیم‌گیري.
• ارزيابي نصاب تحصیلي و عیار نمودن آن مطابق خواست زمان از طریق مراجع مربوط.
• نظارت بر تطبیق نصاب تحصیلي توسط شعبه‌ها و دانشکده‌ها.
• طرح تقویم آکادمیک دانشگاه و ارائه آن به شوراي عالي براي تصویب.
• ریاست شوراي آموزش و کمیته‌هاي خاص که حسب مورد و ضرورت ایجاد مي‌شود.
• اجراآت در زمینه پذیرش محصلان نوشمول، برگزاري امتحان شمول و انفکاک محصلان طبق اسناد تقنیني مربوط.
• اجراآت لازم در تهیه و صدور اسناد فراغت و کارت هویت محصلان.
• گزارش از اجراآت خویش به رئیس دانشگاه و شوراي عالي.
• نظارت بر فعالیت نیروهاي اداري و اجرایي زیر مجموعه معاونت علمي- تدریسي.
• سایر وظایفي که طبق ایجابات خاص وظیفوي به‌طور قانوني به معاون علمي سپرده میشود