معاونیت اداری

معاونیت اداری و مالی

معاونت اداری و مالی به سبب کنترول و نظارت دقیق و مستمر بر کلیه امور مالی و اداری ، ثبت و ضبط و انتقال کلیه داراییها ، تامین نیروی انسانی و تدوین و اجرای ضوابط مربوط به کارمندان و کارکنان ، تامین ملزومات و تجهیزات مورد نیاز برای فعالیت های آموزشی دانشگاه ، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این معاونت در جهت نظم بخشیدن به مسایل مالی و اداری با تکیه بر قوانین تلاش نموده تا در راه پیشبرد و پیشرفت اهداف داتشگاه فعالیت نماید لذا ایجاد امکانات لازم و فضای مناسب و تجهیز فضاهای آموزشی ، اختصاص بودجه و اعتبارات لازم به استادان، کارمندان و کارکنان، تامین و توزیع تجهیزات، امور عمومی و رفاه را مدیریت می نماید.
چشم انداز:
ما میخواهیم بهترین پشتیبان ماموریت ها و فعالیت های مؤسسه تحصیلات عالی حکمت در تامین منابع موفق و توزیع عادلانه و نظارت به موقع و دراصلاحات هدفمند باشیم به طوری که مؤسسه تحصیلات عالی حکمت بهترین رتبه در تمامی زمینه های اموزشی و پژوهشی را کسب نماید.

بیانیه ماموریت:
معاونت اداری مالی مؤسسه تحصیلات عالی حکمت در جهت رسیدن به اهداف دانشگاه و در راستای چشم انداز پنج ساله دانشگاه به بهتر انجام دادن وظایف و مسّولیت های خود کوشش می نماید.
معاونت اداری مالی دانشگاه با توجه به ساختار فعلی سازمانی تلاش دارد ساختار سازمانی را اصلاح نموده و بهره وری و عملکرد سازمان را افزایش دهد ونگاهی به نگهداری منابع انسانی مجرب و با تخصص و منابع فیزیکی دارد و تلاش میکند مراجعین را در چهارچوب مشخصی احترام نموده و رضایت مندی را در انان به وجود اورد و فعالیت ها را به صورت دوام دار بهبود بخشد و برای رسیدن به ان برنامه ریزی نموده و بر ان نظارت نماید .این معاونت سعی مینماید نیروی انسانی با تجربه و کارامد استخدام نموده و برنامه توانمندسازی کارکنان را اعمال نماید وبه صورت مداوم از واحد های تابعه گزارش بگیرد همچنین این معاونت میکوشد سطح اطلاعات را افزایش داده از تکنولوژی های پیشرفته روز استفاده نماید .
همچنین این معاونت ارزش های اخلاقی را رعایت نموده وخود را متعهد به قانون مدار بودن مینماید و در راستای افزایش کارایی و اثربخشی فعالیت نموده و خود را ملزم به پاسخ گویی در حیطه مسّولیت هایش میداند وبه دنبال استقرار عدالت اجتماعی جهت ایجاد فضایی امن و ارامش بخش برای محصلان میباشد.