تفاهم نامه‌های همکاری‌های علمی مؤسسه تحصیلات عالی حکمت با دانشگاه‌های


تفاهم نامه همکاری مؤسسه تحصیلات عالی حکمت با دانشگاه خاتم النبیین مؤسسه تحصیلات عالی حکمت در سال 1395 خورشیدی با دانشگاه خاتم النبیین تفاهم‌نامه همکاری‌های علمی امضاء کرده است. براساس این تفاهم‌نامه دانشگاه خاتم النبیین هر ساله دو تن از دانشجویان ممتاز مؤسسه تحصیلات عالی حکمت را در مقطع ماستری بورسیه می‌نماید. چنانچه عتیق الله رحیمی که از ولسوالی قادس می‌باشد دوره ماستری خود را در این دانشگاه به پایان رسانیده و در حال ارائه پایان نامه تحصیلی خود می‌باشد.

تفاهم نامه همکاری مؤسسه تحصیلات عالی حکمت با دانشگاه ابن سینا مؤسسه تحصیلات عالی حکمت همچنان در سال 1395 خورشیدی با دانشگاه ابن‌سینا تفاهم‌نامه همکاری‌های علمی امضا کرده و براساس این تفاهم‌نامه دانشگاه ابن‌سینا نیز هر ساله دو تن از دانش آموختگان ممتاز مؤسسه تحصیلات عالی حکمت را در مقطع ماستری بورسیه می‌نماید. چنانچه عزیز احمد صابری که از ولسوالی قادس می باشد اکنون با معرفی موسسه تحصیلات عالی حکمت مصروف فراگیری دوره ماستری خود می‌باشد.

تفاهم نامه همکاری مؤسسه تحصیلات عالی حکمت با دانشگاه غرجستان مؤسسه تحصیلات عالی حکمت برعلاوه دانشگاه خاتم النبیین و ابن‌سینا در سال جاری خورشید با دانشگاه غرجستان نیز تفاهم‌نامه همکاری امضا کرده است. براساس این تفاهم‌نامه مؤسسه تحصیلات عالی حکمت هر سالانه می‌تواند به تعداد 15 تن از جوانان ولایت بادغیس را به شکل بورسیه و نیمه بورسیه برای دانشگاه غرجستان در رشته‌های کمپیوتر ساینس، جامعه شناسی، اقتصاد و انجنیری معرفی نماید.

تفاهم نامه همکاری مؤسسه تحصیلات عالی حکمت با دانشگاه جامعه المصطفی مؤسسه تحصیلات عالی حکمت در سال 1395 خورشیدی با دانشگاه جامعه المصطفی تفاهم‌نامه همکاری‌های علمی امضا کرده است. براساس این تفاهم‌نامه جانبین متعهد به تبادل نظریات و تجارب علمی با یکدیگر گردیده و دانشگاه جامعه المصطفی سالانه برای چند تن از دانش آموختگان مؤسسه تحصیلات عالی حکمت بورسیه تحصیلی در مقطع ماستری و دکتری فراهم می‌نماید. چنانچه استاد محمد آصف جوادی یکی از استادان مشهور این موسسه در حال حاضر مصروف فراگیری دوره دکتری خود در این دانشگاه می‌باشد.