سیر علمی اساتید و کارمندان مؤسسه تحصیلات عالی حکمت


مؤسس، اعضای کادر علمی و کارمندان مؤسسه تحصیلات عالی حکمت در سال 1395 خورشیدی به جمهوری اسلامی ایران سفر کرده و از مراکز علمی-فرهنگی و آبدات تاریخی آن کشور دیدار به عمل آوردند. در این دیدار هیأت رهبری مؤسسه تحصیلات عالی حکمت با مقامات بلند پایه این کشور همچون وزیر خارجه و اعضای پارلمان(داخل پارلمان) این کشور نیز دیدار و گفتگو کردند.